کتاب من سرگذشت یاسم و امید (سیزده جستار)

قیمت اصلی ۸۴,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۷۵,۶۰۰ تومان است.

کتاب نظریه ی بازتولید اجتماعی (باز ترسیم طبقه، با تمرکز بر ستم)

قیمت اصلی ۲۱۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۹۳,۵۰۰ تومان است.

کتاب مستطیل جنسیت نگر

قیمت اصلی ۹۳,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۸۳,۷۰۰ تومان است.

کتاب در باب قتل

قیمت اصلی ۲۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۸۰,۰۰۰ تومان است.

کتاب جامعه شناسی پست مدرنیسم

قیمت اصلی ۲۵۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۲۵,۰۰۰ تومان است.

کتاب زبان و اقتصاد

قیمت اصلی ۱۳۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۱۷,۰۰۰ تومان است.

کتاب زنان دیگر چه می خواهند

قیمت اصلی ۹۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۸۱,۰۰۰ تومان است.

کتاب توهم دانش

قیمت اصلی ۱۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۹۰,۰۰۰ تومان است.

کتاب بنیان شهر (اقتصاد، جامعه و شهرنشینی در عصر سرمایه داری)

قیمت اصلی ۱۳۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۱۷,۰۰۰ تومان است.