کتاب نژاد و تاریخ

قیمت اصلی ۶۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵۸,۵۰۰ تومان است.

کتاب نقد حکمت عامیانه

قیمت اصلی ۹۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۸۵,۵۰۰ تومان است.

کتاب فیلسوفان بزرگ (سقراط، بودا، کنفسیوس و عیسی)

قیمت اصلی ۱۸۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۶۶,۵۰۰ تومان است.

کتاب گفتار در روش راه بردن عقل و پیام من به فرهنگستان

قیمت اصلی ۹۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۸۵,۵۰۰ تومان است.

کتاب نگاهی به آرمان شهرهای سیاسی (داستانی درباره ی اندیشه)

قیمت اصلی ۱۹۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۷۵,۵۰۰ تومان است.

کتاب یک سفر درمانی (درس هایی از مدرسه ی زندگی)

قیمت اصلی ۲۴۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۱۶,۰۰۰ تومان است.

کتاب مدل های ذهنی برتر: مفاهیم تفکر کل نگر

قیمت اصلی ۱۸۹,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۷۰,۱۰۰ تومان است.

کتاب الفبای پدیدارشناسی

قیمت اصلی ۲۳۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۰۷,۰۰۰ تومان است.

کتاب درمان رنج های بشر

قیمت اصلی ۸۹,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۸۰,۱۰۰ تومان است.

کتاب حمله به سفسطه (استدلال ورزی بدون مغالطه)

قیمت اصلی ۲۶۹,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۴۲,۱۰۰ تومان است.