اندر آداب نوشتار

قیمت اصلی ۷۸,۵۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۷۰,۶۵۰ تومان است.

امپراتور پرتغالستان

قیمت اصلی ۷۹,۵۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۷۱,۵۵۰ تومان است.

ایل بختیاری در دوره‌ی قاجار

قیمت اصلی ۱۵۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۴۲,۲۰۰ تومان است.

پیچک باغ کاغذی

قیمت اصلی ۹۶,۵۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۸۶,۸۵۰ تومان است.

کتاب اُزو و بوطیقای سینما

قیمت اصلی ۷۴,۵۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۶۷,۰۵۰ تومان است.

کتاب تاریخ اندیشه ی اقتصادی

قیمت اصلی ۵۹,۵۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵۳,۵۵۰ تومان است.

کتاب نظریه ای در باب اقتباس

قیمت اصلی ۷۸,۵۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۷۰,۶۵۰ تومان است.

کتاب مکاتب نوین زبان شناسی

قیمت اصلی ۷۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۶۷,۵۰۰ تومان است.

داستان ناکجا آباد

قیمت اصلی ۴۸,۵۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۳,۶۵۰ تومان است.