کتاب ستاره سازها (سفری در دنیای انسان های موفق)

قیمت اصلی ۱۳۹,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۲۵,۱۰۰ تومان است.

کتاب من سرگذشت یاسم و امید (سیزده جستار)

قیمت اصلی ۸۴,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۷۵,۶۰۰ تومان است.

کتاب نظریه ی بازتولید اجتماعی (باز ترسیم طبقه، با تمرکز بر ستم)

قیمت اصلی ۲۱۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۹۳,۵۰۰ تومان است.

کتاب در بند اعدام

قیمت اصلی ۱۱۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۰۳,۵۰۰ تومان است.

کتاب ملخک (بازی، زندگی، آرمانشهر)

قیمت اصلی ۱۶۲,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۴۵,۸۰۰ تومان است.

کتاب لذت های ناممنوع

قیمت اصلی ۱۸۶,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۶۷,۴۰۰ تومان است.

کتاب جریان های پنهان خانوادگی

قیمت اصلی ۲۲۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۰۲,۵۰۰ تومان است.

کتاب شهر در ادبیات

قیمت اصلی ۱۹۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۷۵,۵۰۰ تومان است.

کتاب همه دروغ می گویند

قیمت اصلی ۱۵۹,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۴۳,۱۰۰ تومان است.

کتاب آزادی آزاد بودن و چند مقاله ی دیگر

قیمت اصلی ۱۱۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۹۹,۰۰۰ تومان است.